Privacy- & cookiebeleid - Algemene voorwaarden de Biezenhoeve Watou

Privacy
1. Welke Diensten biedt de Biezenhoeve Watou aan via deze website?
Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren over onze evenementen. Voor sommige events is het mogelijk om in te schrijven of vragen te stellen via webformulieren.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we ?
Wanneer u zich inschrijft voor een activiteit of een vraag stelt via een webformulier of ons op een andere wijze persoonsgegevens over uzelf bezorgt, verzamelen en verwerken we mogelijk volgende persoonsgegevens : voornaam, naam, adres, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd.

3. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens ?
Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden:

Voor het beheer van onze deelnemersadministratie;
Voor het beheer van betalingen;
Om te voldoen aan mogelijke wettelijke verplichtingen inzake publieke gezondheid;
Voor het beantwoorden van uw berichten die u ons elektronisch verstuurt

4.1 Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden aan geen enkel ander bedrijf of instantie doorgegeven voor commerciële doeleinden, noch verkocht of gedeeld. Uw gegevens kunnen wel, op veilige manier, worden doorgegeven aan een gegevensverwerkend bedrijf. Deze subverwerker verwerkt uw gegevens om u een mail te sturen in opdracht van en enkel voor Biezenhoeve Watou.

4.2 Uw persoonsgegevens worden niet buiten Europa verdeeld. Biezenhoeve Watou verbindt zich ertoe enkel verwerkingsverantwoordelijken en/of verwerkers binnen de Europese Economische Ruimte aan te stellen die in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving voldoende garanties bieden inzake beveiliging en bescherming van persoonsgegevens.

5. Wat zijn uw rechten?
U hebt altijd het recht op schrapping (behalve gegevens die onderhevig zijn aan de fiscale of andere wettelijke bewaarplicht), inzage en verbetering, na eenvoudige mail naar info@biezenhoeve.be
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt om gecontacteerd te worden kan u van ons telefonische oproepen krijgen, met informatie over producten of diensten die verband houden met uw vraag die u stelde in het contactformulier.

6. Waar wij ons toe verbinden.
6.1 Wij hebben alle passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om verlies, diefstal of onrechtmatige verwerking van uw gegevens, verzonden via deze site, te voorkomen. Wij garanderen u volgens wettelijke voorschriften te zullen handelen in voorkomend geval.
6.2 Wij voeren de strijd tegen ongewenste e-mails samen met u en zijn daarom blij met de GDPR, de wetgeving die uw privacy beschermt.


7. Cookies
7.1 Bepaling.
Zoals bij de meeste websites het geval is, wordt wanneer u deze website bezoekt een kleine hoeveelheid gegevens opgeslagen op uw mobiele telefoon, tablet of computer door middel van technologieën als cookies en webbakens. De term cookies wordt in dit beleid ruim gebruikt en omvat vergelijkbare technologieën, zoals lokale opslag. Cookies zorgen onder andere voor een goede werking van de website en leveren informatie over de manier waarop de site gebruikt wordt. Die informatie wordt gebruikt om onze website te verbeteren. Er worden geen gegevens verzameld over de identiteit van individuele bezoekers, tenzij ze vrijwillig hun contactgegevens achterlaten via een van onze formulieren of applicaties op de website.
Er zijn verschillende soorten cookies met verschillende functies. Ze verbeteren meestal de gebruikerservaring van de website.

7.2 Onze cookies
De cookies die op deze website worden gebruikt, vallen onder de categorie 'functionele cookies'.Deze Cookies zijn uitsluitend noodzakelijk om de website goed te laten functioneren en kan u niet weigeren als u deze website wilt bezoeken.
Zonder deze cookies kunt u bepaalde functies van de website niet gebruiken, zoals de aanmeldmogelijkheid of de verzending van formulieren. Deze cookies verzamelen geen informatie over u die zou kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden of om te traceren welke webpagina’s u hebt bezocht.
Wij respecteren en hanteren de richtlijnen voortvloeiende uit de Verordening van het Europees Parlement de zogenaamde GDPR of AVG.

7.3 Cookies van derden
Deze cookies van derden bieden gebruikers de mogelijkheid gebruik te maken van de diensten van derden die we in onze site hebben verwerkt. Zoals reCAPTCHA, een product van Google dat gebruikt wordt om te zien of het een fysiek persoon is, en niet een robot, die zich inschrijft of een bericht verstuurt (privacybeleid Google). Of Openstreetmaps (privacybeleid OSM) waarmee de gebruiker van deze site onze locatie kan vinden.

7.4 Vragen en wijzigingen
De Biezenhoeve behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze Cookie Policy te allen tijde te wijzigen zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging dient te gebeuren.

Algemene voorwaarden voor boeking Melkchallenge
Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen en overeenkomsten die met worden aangegaan. Gelieve deze na te lezen voordat u reserveert. Door het bevestigen van uw reservering of deelname aan het spel stemt u in met deze algemene voorwaarden. Ieder geschil dat voortvloeit uit deze overeenkomst, naar aanleiding van een reservering, het gebruik van de website of het spel zelf zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het gerechterlijke arrondissement Ieper. Op deze overeenkomst is het Belgische recht van toepassing.

Met ‘de onderneming’ wordt steeds verwezen naar . Met ‘deelnemer’ of ‘deelnemers’ wordt steeds verwezen naar de persoon en/of personen die een reservering maken en/of meedoen aan het spel.8. Boeking en annulatie

8.1 Boeking
Reserveren kan enkel online via de boekingspagina op Biezenhoeve.be. Bij het reserveren van een spel gaat u impliciet akkoord met de algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement.

Betaling gebeurt altijd VOORAF aan het spel*, tijdens het reserveren met Bancontact (via Mollie). Ter plaatse, bijvoorbeeld voor een drankje, kan enkel betaald worden in cash of met Payconiq.

*Bedrijven of organisaties met ondernemingsnummer die een factuur wensen contacteren ons telefonisch of per mail, liefst vooraf.

8.2 Annulatie
Annuleren kan enkel per e-mail naar info@biezenhoeve.be, met vermelding van het geboekte spel, datum, uw naam, telefoonnummer en/of de bevestigingsmail.

De onderstaande regels gelden bij annulering bij zowel vooraf betaalde als nog niet betaalde boekingen. In het laatste geval wordt de factuur u toegezonden.

Meer dan 72 uur op voorhand: kosteloos, het volledige bedrag wordt terugbetaald
Minder dan 72 uur op voorhand: 50% van het boekingsbedrag wordt aangerekend, 50% krijgt u terugbetaald
De dag zelf of niet komen opdagen: 100% van het boekingsbedrag wordt aangerekend, u kan niets terugkrijgen.
De Biezenhoeve behoudt het recht om de boeking te annuleren of te wijzigen, enerzijds op eigen initiatief of anderzijds omwille van overmacht door verplichtende maatregelen van een externe partij. In geval van een annulering van onze kant wordt het volledige bedrag, indien vooraf betaald, binnen 15 dagen terugbetaald.

9. Voor, tijdens en na de Melkchallenge

We houden ons aan een strikt tijdschema. U wordt 15 minuten voor het aanvangsuur verwacht ter plaatse. We bekijken op het moment zelf of er eventueel toch nog gestart kan worden bij laattijdige aankomst.
De Biezenhoeve is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of diefstallen.
De Biezenhoeve behoudt zich het recht om elke groep te weigeren op een gegronde basis. Tijdens het spel is drugs- en/of alcoholgebruik verboden. In de locatie van De Biezenhoeve geldt een algemeen rookverbod. Als deze regels worden overtreden of er zijn ernstige aanwijzingen daartoe kan de toegang tot het spel ontzegd worden. Er is in dit geval geen terugbetaling mogelijk, zoals bepaald in punt 8.2
Eventuele toegebrachte schade zal volledig verhaald worden op de veroorzaker ervan of de persoon die reserveerde, vermeerderd met € 30 administratiekosten. Schade aan de infrastructuur kan immers een negatief effect hebben op de spelervaring van de teams die na je komen. Het spel bestaat hoofdzakelijk uit uitdagingen zoals denkoefeningen.
Gsm’s, smartphones, camera’s of eender welke soort opnamematerialen zijn niet toegelaten in de tijdens het spel. Het is expliciet verboden video- of fotomateriaal te maken in de escapezone - doolhof.
Ook het delen van oplossingen, raadsels, puzzels, … met anderen op eender welke manier (sociale media, posts, …) is expliciet verboden. Wees geen spelbreker voor anderen!


10. Algemene bepalingen

De Melkchallenge is een merk van De Biezenhoeve (Sofie Vanpeperstraete en Geert Vandenbussche) en mag niet zonder toestemming gebruikt worden in welke communicatie en onder welke vorm dan ook. De Biezenhoeve, Vandenbussche, Geert Stoppelweg 1 8978 Watou (BE0675311030).

11. Wijzigingsclausule of wijzigingsbeding
De Biezenhoeve is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal De Biezenhoeve de klant tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen.

Historiek

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste Hoevenieuws?
Schrijf je in op onze nieuwsbrief.